Algemene voorwaarden

ALGEMENE Voorwaarden Simons Academy
www.mindsetvoorsucces.nl & www.simonsacademy.nl

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: Simons Academy en al haar groepsmaatschappijen, zowel huidige als toekomstige, dan wel enige andere gelieerde onderneming die deze voorwaarden van toepassing verklaard.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of (privaatrechtelijke) rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.
1.3 Leverancier/derde: de onderneming of natuurlijke persoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan de leverancier een product of (online)dienst al dan niet rechtstreeks levert aan de opdrachtgever.
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ter zake een of meer door opdrachtnemer te verlenen (advies)diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs, voor de uitvoering waarvan opdrachtnemer leveranciers kan betrekken.

2. Toepasselijkheid en wijziging van de voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen, alle andere uitingen van opdrachtnemer en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Verwijzing door opdrachtgevers naar hun eigen voorwaarden wordt door opdrachtnemer niet aanvaard.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgopdracht of meerwerk vloeit.

3. Offertes

3.1 Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – geheel vrijblijvend.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de acceptatie van de offerte door opdrachtgever schriftelijk is bevestigd door opdrachtnemer. Een overeenkomst komt eveneens tot stand op het moment dat de opdrachtnemer start met de uitvoering ervan. 3.3. Iedere opdracht wordt met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door opdrachtnemer.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal zich ervoor inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. 4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht voor de uitvoering van de overeenkomst leveranciers te betrekken.

5. Informatie- en medewerkingsplicht opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever kan begrijpen dat deze nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

6. Zekerheidsstelling

6.1 Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vorderen voor de uit te voeren overeenkomst. Zolang het voorschot niet is voldaan door opdrachtgever behoudt opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7. Wijzigingen in de overeenkomst

7.1 Indien, nadat de overeenkomst is gesloten, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd door opdrachtgever, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de opdrachtgever.
7.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de overeenkomst een verandering in de overeengekomen prijs aan te brengen.
7.3 Wijzigingen in een reeds verstrekte overeenkomst aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd c.q. uitvoeringstermijn door opdrachtnemer wordt overschreden. Voor dergelijke vertraging draagt opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid.

8. Contractsduur; uitvoeringstermijn

8.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

9. Opzegging

9.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen een opzegtermijn van één maand in acht te nemen.
9.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft opdrachtnemer naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

10. Levertijd

Overeengekomen termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, of waarbinnen geleverd dient te worden, zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige afronding van de werkzaamheden c.q. niet tijdige levering dient opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

11. Gebreken, klachttermijnen

11.1 Klachten betreffende de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer de klacht gegrond acht zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient aan opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 (aansprakelijkheid).
11.2 Klachten betreffende het factuurbedrag dienen door opdrachtgever binnen 5 werkdagen na de verzenddatum van de factuur schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
11.3 Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling bestaan.
11.4 De bewijslast dat de verrichte werkzaamheden c.q. het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst rust op de opdrachtgever.

12. Beëindiging van de overeenkomst

12.1 Indien opdrachtgever niet of niet geheel diens verplichtingen jegens Opdrachtnemer nakomt heeft Opdrachtnemer het recht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.
12.2 Indien opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst kennisneemt van omstandigheden waaruit blijkt dat de opdrachtgever diens verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig zal kunnen nakomen heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
12.3 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden en de reeds verrichte werkzaamheden in rekening te brengen in geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever of wanneer er sprake is van schuldsanering of enige andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer over diens vermogen kan beschikken. Opdrachtnemer is in dat geval niet schadeplichtig.
12.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden zal opdrachtnemer de nog te verrichten werkzaamheden op verzoek van opdrachtgever overdragen aan hem. Wanneer deze overdracht aanvullende kosten voor opdrachtnemer meebrengt, dan worden deze kosten in rekening gebracht aan opdrachtgever.
12.5 Als de Overeenkomst wordt ontbonden of op een ander wijze beëindigd zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.6 Opschorting door opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever niet van diens verplichtingen. Het is opdrachtgever niet toegestaan diens verplichtingen op te schorten of te verrekenen met vorderingen op opdrachtnemer.

13. Intellectuele eigendom

13.1 Alle rechten met betrekking tot (geestes-)producten die opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de door opdrachtgever verstrekte opdracht heeft gebruikt of die het resultaat zijn van de door opdrachtnemer krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, voor zover die rechten niet tevens aan derden toekomen.
13.2 Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer uitdrukkelijk verboden tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 13.1 bedoelde producten over te gaan, noch daarvan gebruik te maken voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

14. Honorarium

14.1 Het honorarium van opdrachtnemer wordt berekend volgens de in de offerte vermelden tarieven van opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen. Het honorarium van opdrachtnemer is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief reis- en verblijfkosten en anderen in het kader van de opdracht gemaakte kosten. Het honorarium wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht, tenzij anders overeengekomen. De verschuldigdheid is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden.
14.2 Het honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, wordt periodiek of na algehele uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
14.3 Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

15. Betaling

15.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum: door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een op de overeenkomst of factuur genoemde bankrekeningnummer ten name van opdrachtnemer. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtnemer heeft het recht om aan opdrachtgever vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijk bepaalde incassokosten in rekening te brengen.
15.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

16. Aansprakelijkheid Dit artikel is niet van toepassing op opdrachtgevers die een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

16.1 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar (leidinggevende) ondergeschikten.
16.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door leveranciers en/of producten of diensten van leveranciers, ongeacht of deze door opdrachtnemer zijn ingeschakeld of gecontracteerd.
16.3 Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofden dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht waarop de aansprakelijkheid ziet, exclusief btw, dan wel, indien de schade hoger, tot het bedrag waarop de door opdrachtnemer afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
16.4 De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 BW (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers) en artikel 6:185 BW (productaansprakelijkheid).
16.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

17. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

17.1 Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan opdrachtnemer worden toegerekend wanneer zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen (hierna: overmacht).
17.2 Wanneer er sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer heeft zij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Opdrachtgever wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. 17.3 Als nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of blijvend onmogelijk is dan kan de overeenkomst door elk der Partijen worden ontbonden. De reeds verrichte werkzaamheden worden tot het moment van ontbinding aan opdrachtgever in rekening gebracht conform artikel 14.3.

18. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en/of andere aanspraken van opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens opdrachtnemer in verband met de door opdrachtnemer (in opdracht van opdrachtgever) verrichte werkzaamheden in ieder geval na één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en/of aanspraken.

19. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Limburg. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

20. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

21. Wijziging van de voorwaarden

Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

22. Intentieverklaring

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen omtrent de nietige bepaling, dan wel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling

 

Privacyverklaring

Simons Academy vindt jouw privacy belangrijk en gaat dus zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat je rechten zijn is deze privacyverklaring opgesteld.

Over Simons Academy

Simons Academy is een onderneming dat zich bezighoudt met mindsetcoaching. Hieronder staan alle contactgegevens op een rij.

www.mindsetvoorsucces.nl & www.simonsacademy.nlJouw persoonsgegevens

Voor de dienstverlening die Simons Academy biedt zijn bepaalde persoonsgegevens van jou nodig. Hieronder vind je overzicht van welke persoonsgegevens door Simons Academy worden verzameld:

•NAW-gegevens;
•Telefoonnummer;
•E-mailadres;
•Betalingsgegevens;
•Geslacht;
•Geboortedatum;
•Profielfoto;
•Profielnaam;
•IP-adres;
•Bedrijfsnaam;
•Betaalgegevens;
•Identificatiegegevens;
•Informatie die jij zelf deelt met ons tijdens coaching sessies.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of uw seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over je gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk) eveneens bijzondere persoonsgegevens.

Het kan zijn dat je tijdens je coachingstraject bijzondere persoonsgegevens deelt met Simons Academy. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor je ze bekend maakte aan ons of wanneer je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Je bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht je persoonsgegevens te verstekken. Echter, wanneer je de benodigde persoonsgegevens niet verstrekt kunnen sommige onderstaande handelingen simpelweg niet uitgevoerd worden.

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld

Persoonsgegevens worden natuurlijk niet zomaar verzameld, maar altijd met een reden. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Simons Academy persoonsgegevens kan verzamelen:

•Het sluiten van een overeenkomst met Simons Academy, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking;

•Het uitvoeren van de dienstverlening van Simons Academy;
•Het aanmaken van een account op de website van Simons Academy en het

verlenen van toegang tot een afgesloten gedeelte van de website;•Het opnemen van contact met jou;
•Het uitvoeren van marketingactiviteiten;
•Het versturen van een nieuwsbrief als je je daarvoor hebt ingeschreven;•Het analyseren van het gebruik van de website en het type bezoeker;•Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons;

•Het verifiëren dat je zegt wie je bent, wanneer je jouw rechten onder de privacywetgeving uitoefent.

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld

De wet schrijft voor dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden. Simons Academy verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden:

•Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening van Simons Academy;

•Jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking;

•Simons Academy heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens;

•Jij hebt de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens worden niet actief verzameld door Simons Academy, maar in het geval dat er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dan gebeurt dit op onderstaande gronden:

•Jij hebt de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was;

•Jij hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking.

Gerechtvaardigd belang

Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Marketing
Als jij een dienst van ons afneemt, dan kunnen we jou na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke diensten. Op deze manier kan Simons Academy groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. Je hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing.

Vorderingen
Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichtingen, waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot de onze. Wanneer je gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal er na jouw bezwaar worden gestopt hiermee.

Nieuwsbrief

Als jij je abonneert op de nieuwsbrief geef je toestemming jouw e-mailadres voor de toezending daarvan te gebruiken. Je kunt je overigens op elk gewenst moment uitschrijven van de nieuwsbrief.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op de website van Simons Academy worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een review schrijft. Het gaat dan om je naam, bedrijfsnaam en profielfoto. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten.

Als wij je persoonsgegevens openbaar maken op onze website zullen wij dit altijd met jouw toestemming doen. Jij hebt bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via je browser op je computer worden geplaatst. Simons Academy maakt gebruikt van cookies om de website naar behoren te laten functioneren, om ervoor te zorgen dat je kunt inloggen op je profiel op de website, om het gebruik van de website inzichtelijk te maken en om je relevante aanbiedingen op basis van jouw surfgedrag te laten zien wanneer je de website verlaat.

Google Analytics
Om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website en rapportages op te maken, maakt Simons Academy gebruik van Google Analytics, onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Google. Google Analytics plaatst hiervoor analytische cookies. Google Analytics is door Simons Academy zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat wil onder andere zeggen dat Google Analytics niet jouw volledige IP-adres verwerkt en jouw gegevens niet deelt met (andere diensten van) Google.

Social media
Op de website van Simons Academy staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Video
Op de website van Simons Academy kunnen mogelijk videobeelden worden getoond, bijvoorbeeld via embedded YouTube en Vimeo. Deze partijen kunnen gegevens van jou registreren, bijvoorbeeld wanneer jij de video afspeelt. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Deze partijen slaan gegevens mogelijk op in de Verenigde Staten.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen er aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content worden getoond. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Delen met derden

Simons Academy deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval:

•De hostingprovider, die de website op zijn server heeft staan;
•De partij die de website van Simons Academy maakt en onderhoudt;
•De partij die ons in staalt stelt inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik

van onze website;
•De partij wiens dienstverlening we gebruiken om de nieuwsbrief te verzenden;•De payment service provider en de bank die de betalingen via de website

verzorgt;
•De partij die de software voor het opmaken van offertes en facturen en het

bijhouden van de administratie verzorgt;
•De partij die wij mogelijk inzetten voor het incasseren van een vordering.

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening van Simons Academy te leveren. Na afloop van de dienstverlening worden je persoonsgegeven nog 36 maanden bewaard. Dit vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat je informatie bij Simons Academy opvraagt over de geleverde dienstverlening of omdat je een coachingstraject wil voortzetten. Gegevens worden daarnaast bewaard voor het geval er een klacht of geschil ontstaat over de geleverde dienstverlening.

Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens, er is immers een wettelijke plicht deze zeven jaar te bewaren.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens maximaal 3 maanden nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken bewaard.

Veiligheid website

Simons Academy houdt de website zo veilig mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast wordt de website goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging te verzekeren.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Simons Academy.

Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact met Simons Academy op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van je identiteitsbewijs vragen we je jouw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Meer informatie over je rechten
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

Intrekken toestemming

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Simons Academy op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Klachten

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe je dit moet doen.